zamknij

Reklamacje i zwroty


  

 1.      Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od daty wydania Kupującemu produktu. Kupujący może odstąpić od umowy, stosując formularz odstąpienia od umowy dostępny poniżej niniejszego regulaminu (Kupujący nie jest jednak zobowiązany do stosowania tegoż formularza).
 2.      Dla zachowania 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed upływem terminu (na przykład pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 3.      W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą.
 4.      Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczania rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
 5.      Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6.      Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jej upływem.
 7.      Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
 8.      Ustawowe prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:

1)     o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

2)     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

3)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

4)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

5)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

6)     w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

7)     w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, w których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

8)     w której Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9)     w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

10)o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

11)zawartej w drodze aukcji publicznej,

12)o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

13)o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1.      Ust. 1-8 nie znajduje zastosowania, jeżeli Kupujący nie jest konsumentem.

Reklamacje

 1.  Kupujący (przedsiębiorca i konsument) zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera pod rygorem skutków prawnych.
 2. Wydanie towaru dla przedsiębiorców następuję w magazynie Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca odpowiada za towar do momentu jego wydania.     
 4. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 5. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Kupujący może zgłosić jego reklamację na następujący adres:

1)     Stawowa 91, 43-400 Cieszyn - gdy reklamacja jest składana w formie pisemnej lub osobiście;

2)     cieszyn@melkib.com- gdy reklamacja jest składana w formie elektronicznej;

 1.      Sprzedawca poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni roboczych.
 2.      Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady produktu jest wyłączona.


 


Współpracujemy

Przewiń na górę